HALK SAĞLIGI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek,
2. Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek,
3. İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
4. Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetleri izlemek ve raporlamak,
5. Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin
belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,
6. Görev alanına giren diğer konularda gereken izlemeleri ve raporlama yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.